Get Adobe Flash player

Διδακτικό σενάριο

στη Μελέτη Περιβάλλοντος

για την Α΄ Τάξη

Εκπαιδευτικοί:  Χαρμπαλή Σοφιά – Μαρνέρης Αλέξανδρος

3η Ενότητα (Γεωγραφία):

 

«Η ζωή γύρω μας»

 

Θεματικές ενότητες

 

3.1 Που είναι κτισμένο το χωριό/συνοικία/πόλη μου;

3.2  Τι  καιρό κάνει στον τόπο μου;

3.3  Πώς μετακινούμαστε;

 

 

 

 

 

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • ? Σκοπός:   Οι μαθητές να είναι ικανοί να αποδίδουν με εικονιστικό και λεκτικό τρόπο διαφορετικούς τόπους και να ταυτοποιούν τόπους με δραστηριότητες και ασχολίες των κατοίκων του τόπου.

 

  • Ειδικοί στόχοι
  • Γνωρίζοντας & Κατανοώντας

 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να:

?     Περιγράφουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τις καιρικές συνθήκες του τόπου που ζουν.

?     Αναγνωρίζουν βασικούς γεωγραφικούς όρους (βουνό, πεδιάδα, ποτάμι, λίμνη, θάλασσα) με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία του τόπου τους.

?     Συγκρίνουν το δικό τους τόπο με άλλους τόπους διαφορετικούς και βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές.

?     Αναγνωρίζουν τα μέσα συγκοινωνίας  και  να αναφέρουν τη χρησιμότητά τους.

 

  • Διερευνώντας

 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να:

?   Αναγνωρίζουν τις επεμβάσεις των ανθρώπων στο φυσικό περιβάλλον του τόπου τους.

?   Διερευνούν τις  καιρικές μεταβολές στο άμεσο περιβάλλον τους και πως    αυτές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων (π.χ. ενδυμασία).

 

  • Επικοινωνώντας

 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να:

?     Επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα.

?     Συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες.

?     Συνεργάζονται προκειμένου να παράγουν έργο.

 

 

 

  • Συνδέοντας

 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να:

?     Παράγουν έργα (ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κατασκευαστικά).

?     Συσχετίζουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με τη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων.

?     Συνδέουν τις επεμβάσεις των ανθρώπων στο φυσικό περιβάλλον του τόπου τους με τις συνέπειες που έχουν για τη ζωή του ανθρώπου.

?     Συσχετίζουν τις καιρικές μεταβολές με τη ζωή του ανθρώπου και με τις εποχές του χρόνου.

 

 

Εκτιμώμενη  χρονική διάρκεια12  διδακτικές  ώρες

Είδος Διδακτικής Πρακτικής:   παρατήρηση  εικόνων, παρακολούθηση video, διάλογος, ερωτήσεις-απαντήσεις, ομαδικές εργασίες, βιωματικές ασκήσεις, καταιγισμός ιδεών.

 

Εκπαιδευτικό υλικό: φύλλα εργασίας,  video, τραγούδια, εικόνες-φωτογραφίες (εφημερίδες, περιοδικό, Διαδίκτυο), αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, χάρτης με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενός τόπου, σχολικό εγχειρίδιο, καρτέλες με λέξεις και εικόνες, εκπαιδευτικό λογισμικό, poster.

 

Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρακτικής: Η αξιολόγηση της Διδακτικής Πρακτικής μπορεί να έχει αναστοχαστικό χαρακτήρα και να πραγματοποιηθεί:

  • τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση)

 

  • όσο και στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση), για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κ.λπ.

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Προαπαιτούμενη γνώση: Έχοντας ως δεδομένο πως απευθυνόμαστε σε μαθητές της Α΄ τάξης, προχωρούμε σε έλεγχο της προϋπάρχουσας γνώσης τους στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας. Ο έλεγχος γίνεται με τη μορφή ερωτήσεων, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς γνωρίζουν οι μαθητές.

Το επιστημονικό περιεχόμενο: Τα θέματα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ενότητα, συνδυάζουν στοιχεία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών, όπως: η Γεωγραφία, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Κοινωνιολογία, η Φυσική.

Οι ιδέες των μαθητών-Άλλες δυσκολίες:. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το γεγονός ότι δε γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, γεννά κάποιες δυσκολίες. Μια άλλη δυσκολία που πιθανόν να προέκυπτε,  θα ήταν η ύπαρξη πολλών ομαδικών εργασιών.

Οργάνωση της διδασκαλίας: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Έρχονται σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό και πραγματοποιούν τις δραστηριότητες ομαδικά. Ο δάσκαλος παρακολουθεί και βοηθά, όταν χρειαστεί.

Μεθοδολογικές παρεμβάσεις: Σε πρώτο στάδιο, οι μαθητές παρατηρούν, συγκρίνουν και κατηγοριοποιούν τα διάφορα φυσικά τοπία. Σε δεύτερο στάδιο, συνδέουν τα φυσικά τοπία που έμαθαν μ? αυτά του τόπου τους. Στο επόμενο στάδιο, παρατηρούν και καταγράφουν τα καιρικά φαινόμενα του τόπου τους, ώστε στο τέλος να τα συσχετίσουν με τις εποχές, τα επαγγέλματα, τα μέσα συγκοινωνίας και το απαραίτητο ρουχισμό.

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Φύλλο  Εργασίας  1

Χρονική διάρκεια:  6  διδακτικές  ώρες

1η  Δραστηριότητα: «Τα φυσικά τοπία»

Οι μαθητές παρατηρούν διάφορες εικόνες με φυσικά τοπία (βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, θάλασσα, λίμνες) από το Διαδίκτυο ( www.google.com?Εικόνες?mountains, lakes, plains, rivers, sea) και τις κατατάσσουν σε πίνακα με στήλες ως εξής:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΒΟΥΝΑ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΙΜΝΕΣ
         
         

 

Παράλληλα οι μαθητές θα καλούνται από τον/την εκπαιδευτικό να χαρακτηρίζουν τα τοπία ως πεδινά, ορεινά ή παραθαλάσσια.

 

2η  Δραστηριότητα:  «Παρατηρώ τον τόπο μου»

Οι μαθητές παρατηρούν το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους και ονομάζουν τα συγκεκριμένα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του στοιχεία (π.χ. ψηλά βουνά, πεδιάδα, παραλίες, θάλασσα κ.ά.). Έπειτα ζωγραφίζουν τον τόπο τους, όπου θα είναι ευδιάκριτα τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (βλ. φωτογραφία  1).

 

3η  Δραστηριότητα:  «Τα  επαγγέλματα»

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες του βιβλίου του μαθητή (σελίδα: 71) και να αναφέρουν επαγγέλματα και δραστηριότητες του τόπου τους. Έπειτα συγκρίνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων (καιρικές συνθήκες, προβλήματα κ.ά.)  με τις δραστηριότητές τους σε τόπους με διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ( ορεινή/πεδινοί/παραθαλάσσιοι τόποι).

Τέλος οι μαθητές κατασκευάζουν ένα κολλάζ, στο οποίο κατατάσσουν φωτογραφίες  επαγγελμάτων (από περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο) σε τρεις κατηγορίες: ορεινοί, πεδινοί, παραθαλάσσιοι ( βλ. φωτογραφία  2).

 

 4η  Δραστηριότητα:  «Τεχνικά έργα»

Οι μαθητές απαριθμούν έργα που έχουν γίνει στον τόπο τους (γέφυρες, λιμάνι) και συνδέουν καθένα από αυτά με συγκεκριμένο πρόβλημα του τόπου τους. Ακόμα, κάνουν  υποθέσεις για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι , εάν δεν είχαν γίνει τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα.

 

5η  Δραστηριότητα:  «Περιβαλλοντικά προβλήματα»

Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες της άσκησης 10 (σελ: 27, Τετράδιο Εργασιών) και συζητούν για τα προβλήματα στο περιβάλλον από τις επεμβάσεις του ανθρώπου.

ΤΕΛΟΣ  ΦΥΛΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο  Εργασίας  2

Χρονική διάρκεια:  4  διδακτικές  ώρες

1η  Δραστηριότητα: «Ο καιρός του τόπου μας»

Σε χαρτί του μέτρου που έχει αναρτηθεί στην τάξη έχει φτιαχτεί πίνακας, στην πρώτη στήλη του οποίου γράφονται οι ημέρες της εβδομάδας. Στη δεύτερη στήλη, οι λέξεις κρύο/ζέστη. Στην Τρίτη στήλη, οι λέξεις ήλιος/συννεφιά, στην τέταρτη στήλη βροχή/χιόνι και στην πέμπτη στήλη φυσάει/δε φυσάει.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κρύο    ή

Ζέστη

Ήλιος   ή

Συννεφιά

Βροχή   ή

Χιόνι

Φυσάει   ή

Δε φυσάει

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Τα παιδιά καταγράφουν καθημερινά, για μια εβδομάδα, στον πίνακα τις παρατηρήσεις τους (γραπτώς ή με σχέδια-ζωγραφιές).

Είναι σημαντικό, ο πίνακας να αναρτηθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν αρχίσει η διδασκαλία για τον καιρό του τόπου μας, ώστε να ακολουθήσει συζήτηση σε βάθος(βλ. φωτογραφία  3 ).

 

2η  Δραστηριότητα:  «Δελτίο καιρού»

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με δελτίο καιρού από το Διαδίκτυο (www.youtube.com?Δελτίου καιρού). Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση-σχολιασμός του με έμφαση το συμβολισμό και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

3η  Δραστηριότητα:  «Τι καιρό κάνει;»

Οι μαθητές αναζητούν προβλέψεις καιρού σε εφημερίδες και περιοδικά και συγκεντρώνουν αποκόμματα. Έπειτα, συνθέτουν ένα κολλάζ με τα αποκόμματα και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το συμβολισμό που χρησιμοποιείται (βλ. φωτογραφία  4).

 

4η  Δραστηριότητα:  «Τι να φορέσω;»

Οι μαθητές εκφράζουν τη γνώμη τους για το είδος των ρούχων που πρέπει να φορούν σε κάθε εποχή του χρόνου. Στη συνέχεια, χρωματίζουν εικόνες με διάφορα ρούχα (π.χ. κασκόλ, μπουφάν, αδιάβροχο κ.ά.) και  τις κολλούν σε χαρτόνι, ταξινομώντας τις πρώτα ανά εποχή (βλ. φωτογραφία  5).

 

5η  Δραστηριότητα:  «Οι  τέσσερις εποχές και οι δώδεκα μήνες»

Οι μαθητές φτιάχνουν κατασκευή σε μεγάλο χαρτόνι με θέμα: «Οι τέσσερις εποχές του χρόνου». Μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά από την καθημερινή ζωή ή το φυσικό περιβάλλον (π.χ. βαμβάκι, ρύζι, άμμος, χορτάρι κ.λπ.).

Παράλληλα, γίνεται συζήτηση για τον καιρό σε κάθε εποχή και τους μήνες του χρόνου (βλ. φωτογραφία   6,7,8).

 

6η  Δραστηριότητα:  «Μουσική και Τέχνη»

Οι μαθητές παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής  από το Διαδίκτυο και αναφέρουν την εποχή που αντιπροσωπεύει ο καθένας τους.

Έπειτα ακούνε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι και προσπαθούν να αναγνωρίσουν  την εποχή στην οποία αναφέρεται το κάθε κομμάτι.

Τέλος, ζωγραφίζουν μία εικόνα από την εποχή του χρόνου που αγαπούν περισσότερο.

ΤΕΛΟΣ  ΦΥΛΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο  Εργασίας  3

Χρονική διάρκεια:  2  διδακτικές  ώρες

1η  Δραστηριότητα:  «Μέσα συγκοινωνίας»

Οι μαθητές ανακοινώνουν στην τάξη τις εμπειρίες τους, σχετικά με το πώς μετακινούνται καθημερινά οι γονείς τους και πώς ταξιδεύουν.

Στη συνέχεια παρατηρούν εικόνες που δείχνουν διάφορα μέσα συγκοινωνίας, τα ονομάζουν και τα κατηγοριοποιούν προφορικά σε: ξηράς, θάλασσας και αέρα.

 

2η  Δραστηριότητα:  «Χαρούμενες κατασκευές»

Οι μαθητές κατασκευάζουν διάφορα μέσα συγκοινωνίας (βλ. φωτογραφία  9,10,11,12) με διάφορα κουτιά συσκευασιών που συγκεντρώνουν στην τάξη τους (π.χ. κουτιά από τρόφιμα, μπουκάλια, καπάκια, φελλούς).

ΤΕΛΟΣ  ΦΥΛΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3


ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ:  Κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα είδη διδακτικών πρακτικών, όπως για παράδειγμα το  παιχνίδι ρόλων ή η δραματοποίηση ή η διδακτική επίσκεψη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:   Οι  μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά καθ? όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έδειξαν ενδιαφέρον και προθυμία να εργαστούν ομαδικά για τη διεκπεραίωση διάφορων εργασιών. Εμπέδωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη διδακτέα ύλη, ενώ παράλληλα αντάλλαξαν σκέψεις και ιδέες. Ακόμα, εκφράστηκαν δημιουργικά, συνθέτοντας ή κατασκευάζοντας ομαδικές εργασίες (π.χ. κατασκευές οχημάτων κ.ά.). Τέλος, εξάσκησαν δεξιότητες, όπως η παρατήρηση, η ταξινόμηση κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία2Φωτογραφία 3

Φωτογραφία  4

Φωτογραφία  5

Φωτογραφία  6

                                                         Φωτογραφία  7

Φωτογραφία  8

Φωτογραφία  9

                                                             Φωτογραφία  10

Φωτογραφία  11

Φωτογραφία  12